Жоба жайлы

"Мектеп-Колледж-ЖОО" жүйесінде халықаралық стандарттарға сәйкес білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін желілік қарым-қатынасты ұйымдастыру және қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы қалыптастыру

Жоба туралы 3 тілде ақпарат

Краткая информация о проекте

Жоба туралы қысқаша ақпарат

Brief information about the project

Жалпы ақпарат

Жоба тақырыбының атауы.

«Мектеп-Колледж-ЖОО» жүйесінде халықаралық стандарттарға сәйкес білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін желілік қарым-қатынасты ұйымдастыру және қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы қалыптастыру. [20 сөзден артық емес].

Өтінім берілетін ғылымды дамытудың басым бағытының атауы.

 1. «Мәңгілік Ел» ғылыми негіздері (ХХІ ғасырдың білімі, гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер).

Өтінім берілетін мамандандырылған ғылыми бағыттың атауы, зерттеу түрі.

6.2 XXI ғасырдағы пәнаралық білім, ғылым, мәдениет және спорт саласындағы іргелі, қолданбалы зерттеулер.

6.2.1 Білім мен ғылымды жаңғырту саласындағы зерттеулер. Жаһандық әлемдегі мәдени мұра және Қазақстанның қазіргі мәдениеті.

Жобаның басталатын және аяқталатын болжамды күні, оның айлармен көрсетілген ұзақтығы.

2020 жылдың 4 тоқсаны – 2021 жылдың 3 тоқсаны, ұзақтығы – 12 ай.

Сарапшыларды іріктеу үшін өтінімнің саласы мен бағытын сипаттайтын түйін сөздер.

«Мектеп-Колледж-ЖОО» үздіксіз білім беру жүйесі, білім беруде желілік қарым-қатынасты ұйымдастыру, қашықтықтан оқыту технологиялары.

Жобаның мақсаты

«Мектеп-Колледж-ЖОО» үздіксіз білім беру жүйесіндегі өзара әрекеттестіктің желілік түрін пайдалана отырып, білім беру бағдарламаларын іске асырудың құқықтық аспектілері мен басқару ерекшеліктерін кешенді зерттеу; білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, білім беру ұйымдарының өзара әрекеттестігінің механизмдері мен үлгілерін білім беру бағдарламаларын іске асырудың желілік түрі  аясында жасау және қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану.

Жобаның міндеттері

1.»Мектеп-Колледж-ЖОО» үздіксіз білім беру жүйесінде қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану және желілік қарым-қатынасты ұйымдастырудың заңнамалық және нормативтік-құқықтық базасы бойынша ұсыныстар әзірлеу.

2. «Мектеп-Колледж-ЖОО» үздіксіз білім беру жүйесінде қашықтықтан технологияларды пайдалана отырып, мектептердің, колледждердің, жоғары оқу орындарының әлеуметтік әріптестік механизмдерін даярлау және желілік қарым-қатынасты ұйымдастыру.

3. Білім беру мекемелерімен бірлесіп «Мектеп-Колледж-ЖОО» үздіксіз білім беру жүйесінде желілік қарым-қатынасты енгізу және қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалану бойынша электрондық базаны қалыптастыру және орталықтандырылған мониторинг жүргізу үшін электрондық порталды әзірлеу.

Жобаның өзектілігі

Желілік қарым-қатынас және қашықтықтан оқыту  технологияларын қолдану біздің заманымыздың феномені ретінде үлкен әлеуетке ие. Ақпарат алмасудың негізгі тетігі ретінде, желілік қарым-қатынас және қашықтағтан оқыту  технологиялары ұжымдық ғылыми және білім беру іс-әрекетінде синергетикалық әсерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді, білім беру ұйымдарының тиімділігін арттыруда, шығындарды оңтайландыруда, білім беру бағдарламалары мен академиялық ұтқырлықта желілік және қашықтық технологияларды пайдалануға мүмкіндік береді.

Қазақстандық білім берудің дәстүрлі жүйесі қазіргі кезде еуропалық жүйеден түбегейлі ерекшеленді. Бұл ең алдымен білім беру бағытында көрінеді. Біздің еліміздегі дәстүрлі білім жалпы ғылыми пәндерді қамтуға ұмтылды, мақсаты ғылымның фундаменталды негіздерін оқыту болып табылатын кең тәсілдерді қолданды. Еуропалық тәсіл, керісінше, студенттер практикада талап етілетін тар мамандықтарды алуға негізделген. Осылайша, қазақстандық білім беру жүйесінде оқушылардың кең классикалық дайындығы мен олардың мектептегі кәсіби бағдарлануы арасында қайшылық туындайды. Алайда, білім берудің желілік үлгісі білім беру ұйымдарының ресурстарын және құралдарын біртұтас білім беру жүйесіне біріктіре отырып, өзара әрекеттесуін білдіреді. Қазіргі уақытта бұл мәсeлeнiң жeтe зeрттeлмeгендігі және көбінесе жүйенің жекелеген элементтері қарастырылғандығы олардың арасындағы бәсекелестіктің пайда болуын тудырады. Осындай жолмен туындаған қайшылықтарды мүмкіндігінше тезірек шешу қажеттілігі туындап отыр.

Күтілетін нәтижелер

Жоба аясындағы зерттеулер нәтижелері бойынша:

1) 1 (бір) мақаланы Web of Science базасында 1 (бірінші), 2 (екінші), 3 (үшінші) немесе 4 (төртінші) квартильге енген және (немесе) Arts and Humanities Citation Index базасына кіретін және (немесе) Scopus базасында CiteScore бойынша кемінде 35 (отыз бес) пайызы бар, сондай-ақ нөлдік емес импакт-факторы бар шетелдік және (немесе) отандық басылымда 1 (бір) мақала жариялау (БҒССҚК-мен ұсынылған).

2) Қазақстандық баспаларда 1 (бір) оқу-әдістемелік құралды жариялау және 1 (бір) сандық білім беру ресурсын әзірлеу.

Шетел басылымдарда монографиялар, кітаптар және (немесе) тараулар жариялау жоспарланбайды.

3) Зерттеу тақырыбы бойынша 1 (бір) авторлық куәлікті әзірлеу және практикаға енгізу; мамандандырылған «network-connectivity.zhgu.edu.kz» электрондық портал бойынша 1 (бір) қорғау құжатын алу. Шетелдік патенттік бюроларға (еуропалық, американдық, жапондық) патенттер алу жоспарланбайды.

4)  Ғылыми-техникалық конструкторлық құжаттаманы әзірлеу жоспарланбайды.

5) Конференциялар, семинарлар, тренингтер өткізу арқылы алынған жұмыс нәтижелері ғалымдар қоғамдастығы мен қалың жұртшылық арасында таратылатын болады.

6) Конкурстық құжаттаманың талаптарына және жобаның ерекшеліктеріне сәйкес өлшенетін басқа да нәтижелер.

1) Алынған ғылыми нәтижелерді кәсіптік білім беру мекемелерінің білім беру үдерісінде қолдану.

2) Күтілетін ғылыми және әлеуметтік-экономикалық тиімділік желілік өзара байланыс ұйымдарының заңнамалық және нормативтік-құқықтық базасын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеумен, «Мектеп-Колледж-ЖОО» жүйесінде қашықтықтан оқыту технологияларын қолданумен; оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеумен; білім беру саласының, жұмыс берушілер мен кәсіпкерлер қауымдастықтарының, қызметкерлер ұйымдарының өкілдерінің қатысуымен оқу орындары деңгейінде әлеуметтік әріптестік органдарын құрумен; Қазақстан Республикасында білікті кадрларды даярлау үшін желілік өзара байланысты ұйымдастыруға және қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалануға салынатын салымдардың тиімділігін есептеумен байланысты.

3) Алынған нәтижелердің мақсатты тұтынушылары ретінде үздіксіз білім беру жағдайында білікті кадрларды даярлауды іске асыруға қатысы бар барлық деңгейдегі білім беру мекемелерінің студенттері, магистранттары, педагогтары және басқа да субъектілері болады.

4) Зерттеу нәтижелері ұлттық заңнаманы жетілдіруге, өңірлендіру жүйесін әзірлеуге, «Мектеп-Колледж-ЖОО» бірыңғай білім беру кеңістігін сақтауға, әлеуметтік әріптестік институтының қалыптасуына әсер етуі мүмкін.

Жобаны басқару

Кожашева Гульнар Оналбаевна
Мальтекбасов Марат Жабыкбаевич

Жобаның жетекшісі

Кожашева Гульнар Оналбаевна, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің математика және информатика кафедрасының академиялық профессоры

Scopus Author ID : 57191418833
Reseacher ID: 4501971
ORCID: 0000-0002-6721-8720

Бас ғылыми қызметкер

Мальтекбасов Марат Жабыкбаевич, педагогика ғылымдарының докторы, физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент

ORCID: 0000-0002-3057-2830

Участники проекта

Байдильдинов Талгат Жарылкасынович

Жетекші ғылыми қызметкер, педагогика ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор

Scopus Author ID:   57210706120
ORCID:  0000-0003-3995-7849

Гаврилова Екатерина Николаевна

Ғылыми қызметкер, педагогика ғылымдарының магистрі

Scopus Author ID: 57191410605
ORCID: 0000-0002-7631-7165

Сахипов Айвар

Ғылыми қызметкер, педагогика ғылымдарының магистрі

ORCID: 0000-0003-1045-419

2020 және 2021 жылдарға қол жеткізілген нәтижелер

2020 жыл

Жобаны жүзеге асыру барысында Талдықорған қаласы мен Алматы облысының әлеуметтік әріптестік субъектілері арасында ынтымақтастық туралы келісімдер жасалды. Атап айтқанда:

— «Жансүгіров колледжі» І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті;

— Талдықорған жоғары политехникалық колледжі;

— Жаркент жоғары гуманитарлық-техникалық колледжі;

— «Талдықорған қаласының білім бөлімі» ММ «No4 орта мектеп» КММ;

— «М.Жұмабаев атындағы №19 орта мектеп-гимназиясы мектепке дейінгі шағын орталығымен» КММ «Талдықорған қаласының білім бөлімі» ММ;

— «Талдықорған қаласының білім бөлімі» ММ «Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы №18 орта мектеп-лицейі» КММ;

— «No13 орта мектеп (арнайы сыныптары бар)» КММ «Талдықорған қаласының білім бөлімі» ММ.

Әлеуметтік серіктестермен өзара іс-қимылдың мақсаты – білім беру жүйесі нәтижелерінің еңбек әлемінің қажеттіліктеріне сәйкестігін арттыру, мамандарды даярлауды салалар мен нақты жұмыс берушілердің талаптарына жақындату, білім беру жүйесі нәтижелерінің сәйкестігін арттыру. студенттерді оқыту және өндіру, кәсіптік оқу орындарының материалдық-техникалық базасын дамыту үшін қосымша көздерді тарту.

– Жобаны жүзеге асыру барысында дайындалған техникалық тапсырма негізінде http://network-connectivity.zhgu.edu.kz/ электрондық мекенжайында орналасқан мамандандырылған электронды портал әзірленді.

Сондай-ақ 2021 жылғы 20 мамырдағы No17772 авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерді енгізу туралы анықтама алынды.

– Жобаны жүзеге асыру барысында қашықтағы технологияларды пайдалана отырып, желілік өзара әрекеттесу туралы ереже әзірленді.

Желілік өзара әрекеттестік пен қашықтықтан білім беру технологияларын қолданудың негізгі мақсаты студенттерге білім беру бағдарламаларын тікелей тұрғылықты жері немесе оның уақытша болатын (орналасқан жері) бойынша меңгеру мүмкіндігін қамтамасыз ету, сондай-ақ ерекшеліктерін ескере отырып, оқыту үшін жағдай жасау болып табылады. психофизикалық дамуын, оқушылардың жеке мүмкіндіктері мен денсаулық жағдайын, жеке дайындықты.оқу жоспарын материалды бекіту, жаңа тақырыптарды меңгеру және сыныптан тыс өзіндік жұмыстарды орындау.

2021 жыл

Жалпы орта білім беретін мектептерде 4 желілік оқу орталығы ашылды:

— «Талдықорған қаласының білім бөлімі» ММ «No4 орта мектеп» КММ;

— «М.Жұмабаев атындағы №19 орта мектеп-гимназиясы мектепке дейінгі шағын орталығымен» КММ «Талдықорған қаласының білім бөлімі» ММ;

— «Талдықорған қаласының білім бөлімі» ММ «Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы №18 орта мектеп-лицейі» КММ;

— «No13 орта мектеп (арнайы сыныптары бар)» КММ «Талдықорған қаласының білім бөлімі» ММ.

І.Жансүгіров атындағы ЖУ жанынан кадрларды даярлау, қайта даярлау, біліктілігін арттыру және аттестаттау бойынша бір (1) желілік оқу-әдістемелік кластері ашылды.

Серіктестік білім беру ұйымымен бірлесіп жүзеге асырылатын 1 білім беру бағдарламасы (математика) әзірленді. Білім беру бағдарламасын іске асыру 2021 жылы қабылдаудың 3-4 курс студенттері үшін жүзеге асырылады.

1 (бір) оқу-әдістемелік құрал шығарылды:

— Г.О.Қожашева, Ж.Малтекбасов, Т.Ж.Байділдинов, А.А.Сахипов, Е.Н.Гаврилова Кәсіптік педагогикалық білім беру жүйесінде желілік байланыс және қашықтықтан технологияларды қолдану/оқу-әдістемелік құрал. — «Алматы-Болашақ» АҚ, «Офсет» баспаханасы. — Талдықорған. — 2020. С. 104.

Бір (1) цифрлық білім беру ресурсы дайындалды:

— Г.О.Қожашева, Ж.Малтекбасов, Т.Ж.Байділдинов, А.А.Сахипов, Е.Н.Гаврилова Кәсіптік педагогикалық білім беру жүйесінде желілік байланыс және қашықтықтан технологияларды қолдану (Macromedia Flash Player-де электронды оқу құралы).

2021 жылғы 20 мамырдағы № 17774 «Кәсіптік педагогикалық білім беру жүйесінде желіні құру және қашықтықтан технологияларды пайдалану» электронды оқу құралына бір (1) авторлық куәлік алынды.

Жобаны жүзеге асыру барысында студенттерге болашақ мамандығын таңдауда кәсіптік бағдар беру мақсатында студенттердің болашақ мамандығын саналы таңдауға бейімділігі, бейімділігі мен мүмкіндіктері туралы диагностикалық мәліметтерді зерделеу және талдау нәтижелері бойынша қызметі, студенттерді кәсіптік бағдарлау туралы ереже әзірленді.

Жобаны жүзеге асыру барысында ғылыми мақалалар дайындалды:

— Қожашева Г., Малтекбасов М., Байділдинов Т., Сахипов А., Забықбаева Д. «Мектеп-колледж-университет» жүйесінде қашықтықтан технологияларды қолдану арқылы студенттердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру (мақала шетелдік ғылыми зерттеулерде қарастырылуда. жарияланымы Journal of Teaching and Learning Practice Journal of University Teaching and Learning Practice with CiteScore пайызтилімен Scopus дерекқорында кемінде 35 (отыз бес).

— Қожашева Г., Малтекбасов М., Байділдинов Т., Сахипов А., Гаврилова Е. «Мектеп-Колледж-Университет» үздіксіз білім беру жүйесінде желілік өзара әрекеттесуді ұйымдастыру және қашықтан білім беру технологияларын блокчейн элементтерімен пайдалану әдістемесі (мақала Egitim Arastirmalari – Eurasian Journal of Educational Research журналының шетелдік басылымында қарастырылуда. нөлдік импакт-фактор).

1 оқу құралы шығарылды:

— Г.О.Қожашева, М.Ж.Малтекбасов, Т.Ж.Байділдинов, А.А.Сахипов, Е.Н.Гаврилова Кәсіптік педагогикалық білім беру жүйесінде желілік байланыс және қашықтықтан технологияларды қолдану/оқу-әдістемелік құрал. — «Алматы-Болашақ» АҚ, «Офсет» баспаханасы. — Талдықорған. — 2020. С. 104.

Негізгі басылымдар туралы ақпарат

Жоба жетекшісінің негізгі жарияланымдары туралы ақпарат.

 1. The Interaction of Family and School in the Education of Primary School Students// Talent Development and Excellence (2020) — Q 2 12 No. 1 (2020): Issue 2020/1 / Ainur Ansabayeva, Gulmira Mailybaeva, Sholpan Janzakova, Saule Zhakipbekova, Gulnar Коzhasheva. Social sciences процентилі -71.  

Сілтеме: https://www.scopus.com/sourceid/21100208309

 1. Formation of Research Skills at Younger Schoolchildren: Experience of Kazakhstan// Talent Development and Excellence (2020) — Q 2  12 No. 1 (2020): Issue 2020/1 / K. Ybyraimzhanov, G. Yespolova, S. Zhakipbekova, G. Коzhasheva, S. Nurgaliyeva. Social sciences процентилі -71.  Сілтемелер:https://www.scopus.com/sourceid/21100208309 https://www.mendeley.com/catalogue/93178f6d-8768-36d8-958f-651e3b1d2853/
 2. Peculiarities of using neuro-linguistic programming techniques in teaching(Article). Seitova, S.M., Kozhasheva, G.O., Gavrilova, Y.N.Email Author, Tasbolatova, R., Okpebaeva, G.S., Kydyrbaeva, G.T., Abdykarimova, A.Z. View Correspondence (jump link). Volume 11, Issue 5, 2016, Pages 1135-1149. Social sciences процентилі -56, цитирований — 3.

Ссылка: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84989964035&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Zhet*+State+Univ*+or+ZhSU&nlo=&nlr=&nls=&sid=7a584c268f735d891c87ba796131ec5c&sot=b&sdt=cl&cluster=scoprefnameauid%2c%22Kozhasheva%2c+G.%2357191418833%22%2ct%2c%22Kozhasheva%2c+G.O.%2357191418833%22%2ct&sl=32&s=AFFIL%28Zhet*+State+Univ*+or+ZhSU%29&relpos=2&citeCnt=3&searchTerm=

 1. Модульно-компетентностный подход при формировании учебного плана образовательной программы с учетом требований работодателей // Вестник ЖГУ им.И.Жансугурова. 2015, №1. 20-24стр. / Г. О. Кожашева, Мальтекбасов М.Ж., Калжанова Г.К. и др.
 2. Принципы модульно-компетентностного подхода при формировании учебного плана образовательной программы. Вестник АПН Казахстана № 3, 2015, 67-73 / Бектурганов А.Е., Мальтекбасов М.Ж., Калжанова Г.К., Кожашева Г.О.
 3. Тhe features of using modular training technology within the frames of updated content of education// Наука и жизнь Казахстана, №1(74), 2019,  352-355 стр / Г. О. Кожашева, Тасболатова Р., Нусипбай К.
 4. Comparative analyses of inclusive education in latvia, Russia, and Kazakhstan//13th International Technology, Education and Development Conference Dates: 11th-13th March, 2019   Location: Valencia, SPAIN/ Г. О. Кожашева, Гаврилова Е.Н., Игнатьева С.К и др.
 5. К вопросу о проектировании образовательных программ в ВУЗе.// Вестник ЖГУ № 2, 27-31 с., 2019/ Г. О. Кожашева.
 6. О профессиональной направленности   подготовки будущих учителей в современных условиях// Наука и жизнь Казахстана, № 10 , 2019,  / Г. О. Кожашева, Жиембаев Ж., Гаврилова Е.

2) Патенттер және басқа да құжаттар туралы мәліметтер.

Қожашева Г.О. келесі тармақтар бойынша қорғау құжаттары бар:

 1. Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 0637 «Жоғары математика есептері мен жаттыгулары» (компьютерлік бағдарлама — электронды оқулық) — 03.03.2018
 2. Авторлық құқық объектісіне мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 0758 «Конструктивті геометрия негіздері» (компьютерлік бағдарлама — электрондық оқулық) — 15.03.2008
 3. Авторлық құқықпен қорғалған объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіміне ақпарат енгізу туралы куәлік № 5711 «Жоғары математика элементтері» (компьютерлік бағдарлама- электрондық оқулық) — 10.10.2019 ж.

3) Зерттеу тобының  негізгі жарияланымдары.

   1. Некоторые вопросы внедрения дуальной системы образования для педагогических специальностей в вузах Казахстана. Вестник Жетысуский государственный университет им.И.Жансугурова Научный журнал, №3, 2017 г. – С.112-115 / Мальтекбасов М.Ж., Нурбосынова Г.С., Багиров С.Ф.
   2. Проектирование образовательной траектории студентов в контексте профессиональной деятельности. Жетысуский государственный университет им.И.Жансугурова. Монография, Талдыкорган: 2018. – 154 с. / Мальтекбасов М.Ж., Мальтекбасова Д.Ж.
   3. Үздіксіз білім беру жүйесінің өзекті мәселелері. «Рухани жаңғыру-Қазақстанның серпінді дамуының негізі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары Талдықорған, 2018 ж. — 273-277 бет. / Мальтекбасов М.Ж., Нурбосынова Г.С., Идрисова Г.
   4. Разработка модульно-компетентностная программ по специальности послесреднего образования. Материалы международной научно-практической конференции «Модернизация общественного сознания-основа динамичного развития Казахстана» г.Талдыкорган, 2018 г. – С.277-281 / Мальтекбасов М.Ж., Нурбосынова Г.С., Ерназарова Ж.Е.
   5. Некоторые вопросы разработки прикладного бакалавриата. Материалы международной научно-практической конференции «Высшая школа: Традиции и инновации» г. Семей, 2018 г. – С.45-47 / Мальтекбасов М.Ж., Жолтаева Г.Н.
   6. Қолданбалы бакалавриаттың дамуының кейбір мәселелері. Журнал «Вестник» Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университет. Серия Педагагические науки №2. 2020 ж. – 70-74 бет./ Мальтекбасов М.Ж., Нурбосынова Г.
    1. Формирование информационно-коммуникационных компетенции в профессиональной подготовке специалистов информатики // Алматы, Республиканский научно-методический журнал «Электронная школа», №1, 2015 г. — С. 2-4 / Байдильдинов Т.Ж., Н.Аманкелдіқызы.
    2. Развитие информационно-ресурсной среды обучения со средствами интерактивного взаимодействия // Москва, Материалы международной научно-практической конференции «Наука сегодня: теоретические и практические аспекты» 31 мая 2015 г. — С.54-61 / Байдильдинов Т.Ж., Сахипов А.А.
    3. Разработка контента в форме цифровых учебных материалов и его размещение в составе открытой информационно-ресурсной среды // Казань, Международный научный журнал // Science Time. — 2015. — №9 (21). — С. 36-43 / Байдильдинов Т.Ж., Сахипов А.А.
    4. Computer networks, Internet and multimedia technologies (учебное пособие) // Veda Press, Almaty, 2016. – 112 с.  / Baidildinov, G.Issayeva, N.Zhanatbekova
    5. Introduction of elements of robotics into the educational space of the school // г.Алматы, Вестник Казахского национального педагогического университета имени Абая, серия «Педагогические науки», №2, 2018 г. С.249-253. / Байдильдинов Т.Ж., Сахипов А.А.
    6. Разработка модели для оценки уровня знаний с применением нейро-нечетких технологий программирования. // Россия, г. Омск, Сб. Материалы Международной научно-практической конференции  «Социально-экономические и правовые системы стран Евразийской экономической интеграции» (1 марта, 2019 года) С.419-426 / Байдильдинов Т.Ж., Сахипов А.А.
    7. Methodology for developing Е-learning courses in IT education. // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-10, August 2019. // N.I. Tukenova, R.G. Ramazanov, M.L. Gruzdeva,Zh. Baydildinov, Sh.A. Naubetova.  Ссылка: https://www.mendeley.com/catalogue/383620b3-e949-3373-bc61-7da451de352e/

Біздің серіктестер